Egzamin zawodowy

 •  część pisemna
  • 8 stycznia 2015    czwartek   godz. 12:00 – A.19 – 60 minut
  • 8 stycznia 2015    czwartek   godz. 12:00 – A.36 – 60 minut
 • część praktyczna
  •  10 stycznia 2015    sobota   godz. 9:00 – A.19 – grupa I – 180 minut
  •  10 stycznia 2015    sobota   godz. 15:00 – A.19 – grupa II – 180 minut
  •  11 stycznia 2015    niedziela   godz. 9:00 – A.19 – grupa III – 180 minut
  •  16 stycznia 2015    piątek   godz. 15:00 – A.36 – 180 minut

Wszystkie egzaminy odbywają się w nowej siedzibie CKU nr 3 w Warszawie
przy ul. Księcia Janusza 45/47.

Na egzamin zgłaszamy się z dowodem osobistym, rejestracja 40 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

 

                                                           Zapraszamy

* * *

 

 

Uwaga: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

Technik usług fryzjerskich

• A. 19 pierwsze zajęcia 15.II.2014 godz. 8.30 – Wykonywanie i stylizacja fryzur – 8 godzin

• A. 23 pierwsze zajęcia 7.III.2014 godz. 16.00 – Pracownia wizualizacji – 6 godzin

 

Technik rachunkowości

• A. 36 pierwsze zajęcia 15.II.2014 godz. 8.30 – Biuro rachunkowe / rachunkowość finansowa – 10 godzin

 

Zajęcia odbywają się w siedzibie CKU nr 3 ul. ul.Księcia Janusza 45/47

Serdecznie zapraszamy

 UWAGA TRWA NABÓR !

NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZAWODZIE

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Warszawie oferuje:

 • następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:
  • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – A. 68 Obsługa klienta w jednostkach administracji [więcej informacji]
  • inne zawody.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są prowadzone wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji i obejmują kształcenie teoretyczne i praktyczne. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzamin przeprowadza OKE. W każdym zawodzie wyodrębnione zostały jedna, dwie lub trzy kwalifikacje, obejmujące swoim zakresem wiedzę, umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne niezbędne do wykonywania danego zawodu. Każdą z nich będzie można uzyskać po ukończeniu odpowiedniego kursu. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu. Niektóre kwalifikacje wspólne są dla zawodów pokrewnych. Dzięki temu pracownicy uzyskają lepsze możliwości planowania i realizowania swojej kariery zawodowej, gdyż w krótkim czasie będą mogli uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowy zawód na bazie już posiadanych umiejętności. Dlatego kursy kwalifikacyjne stanowią doskonałą, bo stosunkowo szybką drogę do zwiększenia swej atrakcyjności i mobilności na rynku pracy. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać 251 kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 • kursy umiejętności zawodowych – prowadzone wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie:
 1. jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach jednej kwalifikacji, albo
 2. efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo
 3. efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji małych zespołów.Minimalną liczbę godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych określa się dla każdej grupy uczestników (w zależności od ich potrzeb i zakresu kursu). W przypadku kształcenia w zakresie z pkt. 2 – jest ona równa minimalnej liczbie godzin kształcenia w zakresie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, określonej na podstawie programowej kształcenia w zawodzie dla danego zawodu.

 

 • kursy kompetencji ogólnych(prowadzonych wg programu nauczania uwzględniającego całość albo dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie zasadniczej szkoły zawodowej lub liceum ogólnokształcącego). Udział w kursach ma na celu przygotowanie do egzaminów eksternistycznych organizowanych przez OKE.

Zapraszamy!

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie
ul. Księcia Janusza 45/47, 01- 452 Warszawa
Tel.: (22) 888 27 77
e-mail: sekretariat@cku3.pl
www: http://www.cku3.pl