Uwaga! Słuchacze KKZ

Lekarz medycyny pracy – 27 marca 2015r. o godz. 16.30

 UWAGA TRWA NABÓR !

NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZAWODZIE

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Warszawie oferuje:

  • następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:
    • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – A. 68 Obsługa klienta w jednostkach administracji [więcej informacji]
    • inne zawody.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są prowadzone wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji i obejmują kształcenie teoretyczne i praktyczne. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzamin przeprowadza OKE. W każdym zawodzie wyodrębnione zostały jedna, dwie lub trzy kwalifikacje, obejmujące swoim zakresem wiedzę, umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne niezbędne do wykonywania danego zawodu. Każdą z nich będzie można uzyskać po ukończeniu odpowiedniego kursu. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu. Niektóre kwalifikacje wspólne są dla zawodów pokrewnych. Dzięki temu pracownicy uzyskają lepsze możliwości planowania i realizowania swojej kariery zawodowej, gdyż w krótkim czasie będą mogli uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowy zawód na bazie już posiadanych umiejętności. Dlatego kursy kwalifikacyjne stanowią doskonałą, bo stosunkowo szybką drogę do zwiększenia swej atrakcyjności i mobilności na rynku pracy. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać 251 kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

  • kursy umiejętności zawodowych – prowadzone wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie:
  1. jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach jednej kwalifikacji, albo
  2. efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo
  3. efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji małych zespołów.Minimalną liczbę godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych określa się dla każdej grupy uczestników (w zależności od ich potrzeb i zakresu kursu). W przypadku kształcenia w zakresie z pkt. 2 – jest ona równa minimalnej liczbie godzin kształcenia w zakresie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, określonej na podstawie programowej kształcenia w zawodzie dla danego zawodu.

 

  • kursy kompetencji ogólnych(prowadzonych wg programu nauczania uwzględniającego całość albo dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie zasadniczej szkoły zawodowej lub liceum ogólnokształcącego). Udział w kursach ma na celu przygotowanie do egzaminów eksternistycznych organizowanych przez OKE.

Zapraszamy!

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie
ul. Księcia Janusza 45/47, 01- 452 Warszawa
Tel.: (22) 888 27 77
e-mail: sekretariat@cku3.pl
www: http://www.cku3.pl